Med bakgrunn i egen plan og trafikk-kompetanse, sist mangeårig ansatt som Virksomhetsleder innenfor fagområdene Bygg- og Plan i tidligere Svelvik kommune, og nå bosatt i Einerveien, har jeg fulgt Svelvikspostens omtale av temaet «Buss-snuplass» i dette området med veikryss og fotgjengere.

Bergeråsen velforening, privatpersoner og barnehageadministrasjon har samlet forsøkt å nå fra fram til kommunal og fylkeskommunal vei- og trafikkadministrasjon med budskapet om at både eksisterende og planlagt «oppgradering» av «bussholdeplassen» representerer et alvorlig sikthinder, både for møtende biler i krysset og for fotgjengere som skal krysse foran bussen i en avstand på ca. fem meter.

En nestenulykke skjedde i januar hvor en far med to små barn skulle krysse foran oppstilt buss på vei til barnehagen. Administrasjonen opplyser at konsulentfirmaet «Rambøll» er satt på jobben med å utbedre hele snuplassen og hva gjelder siktforhold, så vil gjennomført prosjekt gi en forsvarlig løsning mht. «bussholdeplass», det vil si i henhold til veinormer. Kommunal prosjektleder opplyser om at: «Det vil være fem meters avstand mellom gangfeltet og oppstilt buss ved bussholdeplassen.» Både velforening og øvrige berørte virker å «tale til døve ører».

Planfaglig faktaopplysning: I henhold til vedtatte normer for frisikt i veikryss, både utarbeidet av Statens vegvesen og flere kommuner, tilfredsstilles ikke nødvendige krav til trafikksikre frisiktforhold, verken ved eksisterende eller utbedret bussholdeplass.

Det vedlegges her et eksempel på krav til frisikt fra en Østfold-kommune ved veikryss hvor fartsgrensa er 30 km/t, som i all tydelighet viser at både dagens oppstilte buss og planlagte oppstilling ved bussholdeplassen, «stjeler» all normert frisikt, eksempelvis fra kjørende opp Einerveien mot krysset med biltrafikk ned mot krysset fra Bergeråsveien . Det vises for øvrig til Statens Vegvesens håndbok «Veg- og gateutforming» (jf. s. 72, 73).