Hvorfor er oppnevnt "nærutvalg for Nesbygda, Ebbestad, Svelvik og Berger" så tause i denne svært alvorlige plan-saken tilknyttet flytting av en tømmerterminal ut til Juve pukkverksområde?

Kommunalt oppnevnt «Nærutvalg» for «vår» kommunedel består av tolv medlemmer; Fire politikere og åtte innbyggere fra angjeldende kommunedel. Medlemmene møtes fire ganger i året.

I henhold til vedtatt mandat har innvalgte innbyggere i dette nærutvalget følgende muligheter (sitat utdrag fra mandat):

1. Nærutvalg kan levere høringsinnspill. De må i den forbindelse involvere relevante aktører i kommunedelen og det må komme tydelig frem hvem de da representerer. Dette gjelder også for kommunens handlings- og økonomiplan.

2. Innbyggere i nærutvalg kan få inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter til de sakene fra disse organene som skal behandles i møtet. Nærutvalget kan også bruke sin taletid til å løfte temaer som ikke står på dagsorden. (sitat slutt).

100 % politisk nøytralt og kun ut fra trafikksikkerhets- og miljømessige vurderinger, er en (ev.) flytting av dagens tømmerterminal langs Lierstranda ut til Juve-pukkverksområde gjennom ulike innlegg og kommentarer i vår lokal-avis «Svelviksposten» omtalt fra oss som innbyggere; Uansett etablering av ny vei-parsell på strekningen Norgips/Tørkop - Eik ved avkjørsel E-18, så vil tømmerbiler ut til Juve-områdets terminal, ferdes og belaste en eldre vei med dårlig fundament på strekningen Norgips - Juve hvor det ikke eksisterer en langsgående gang-sykkelvei og hvor eksisterende boliger langs strekningen påføres støyen fra en vesentlig økning i tungtrafikk.

Etter at «høringsfristen» for innspill til Kommuneplanens arealdel snart er utgått, skal samtlige innspill vurderes og «vektes» gjennom politisk behandling.

Per i dag foreligger mange - og tunge «lodd» på den sida av «vektskåla», som snarlig ønsker dagens tømmerterminal flyttet ut fra Lierstranda til Juve-pukkverksområde; Ordførerne i Lier og Drammen som ønsker prestisje-prosjektet »Fjordbyen» realisert og ikke minst investorene -/ grunneiere, som gjennom «Eidos eiendomsutvikling AS» ser en økonomisk gullgruve nærme seg.

Investorene har allerede gjennom oppdrag til arkitekt- og konsulentfirmaer sørget for å legge på nettet en rå-flott presentasjon av en bærekraftig - «Fjordbyen» - og sørget for å sende innspill til kommunens oppstartede arbeid med ny Kommuneplanens arealdel ….. en svært tiltalende rapport-/ presentasjon av Juve-pukkverksområde, som et kommende tømmerterminal-område.

Spørsmål til innvalgte innbyggere i vårt nærutvalg i denne svært alvorlige sak:

Hvorfor bruker dere ikke NÅ deres mandat for å spille inn en skriftlig «Nærmiljø-merknad» til Kommuneplanens arealdel i forhold til hvilken svært uheldig trafikksikkerhets- og støy-/miljø-situasjon som vil oppstå dersom eksisterende tømmerterminal flyttes ut til Juve- pukkverksområde?

For å bære fram "mot-argumenter" mot tømmer-terminal-flyttinga ut til Juve-pukkverksområde: Benytt Nærutvalgets muligheter nedfelt i mandat til å be om taletid (inntil 5 minutter) i møter før Kommuneplan-saken behandles i kommunale utvalg.