(Drammens Tidende)

Drammen kommune har spurt, og over 9.000 innbyggere har svart. Det er grunnlaget for innbyggerundersøkelsen, som forsøker å gi svar på hvor godt fornøyd kommunens innbyggere er.

Undersøkelsen er sendt til innbyggere i alle kommunedelene, og tar for seg en lang rekke emner – blant annet hvor godt fornøyd innbyggerne er med kommunens tjenester. Svaralternativene går fra svært dårlig (1) til svært god (6) – hvor 1–3 blir regnet som negativt, mens 4–6 havner på den positive enden av skalaen.

Tabellen under viser svarene fra brukere av de forskjellige tjenestene, og viser at barnehager og skoler er det innbyggerne er mest fornøyd med. 76 prosent har vurdert disse tjenestene positivt.

På den andre enden av skalaen finner vi sykehjem og botilbud for eldre. Her har bare 52 prosent gitt positiv tilbakemelding.

Ser vi på bakgrunnstallene, viser de at innbyggerne på Bragernes og Fjell er mest fornøyd med kommunens tjenester totalt sett, mens innbyggerne i Mjøndalen og Krokstadelva er minst fornøyd.

Bildeserie

Se billedserie her for å sjekke hvor godt fornøyd innbyggerne i din bydel er med kommunens tjenester

Veldig fornøyd

Magdalena Lukaszewska (36) har barn både i barnehage og skole, og kjenner seg godt igjen i resultatene.

– Jeg er veldig opptatt av at det skal være et bra grunnskoletilbud. Datteren min er akkurat ferdig med sju år på Øren barneskole og jeg er veldig fornøyd. Det har vært god tilrettelegging på skolen, og det er nok en viktig grunn til at så mange trives, sier Magdalena Lukaszewska (36).

Hun har også et barn på snart to år som går i barnehagen allerede og en på åtte måneder som skal begynne nå i august.

– Personalet i barnehagen er imøtekommende og da får man til et godt samarbeid. Det tror jeg bidrar til en positiv utvikling for barnehagene. Mange barn liker kanskje ikke i begynne i barnehagen og da er det ekstra viktig at det er et godt team som jobber der. De kan hjelpe barna med å trives, sier Magdalena.

Fakta om innbyggerundersøkelsen

På oppdrag fra Drammen kommune har Kantar Public gjennomført innbyggerundersøkelsen.

29.876 innbyggere fikk invitasjon via e-post til å delta i undersøkelsen ved hjelp av et web-basert spørreskjema.

9.144 drammensere svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 30,6.

Minst 2.500 innbyggere i hver av Drammens ti kommunedeler fikk invitasjon til undersøkelsen.

Undersøkelsen ble tatt opp i februar og mars i år.

Innbyggerne er bedt om å svare på en lang rekke spørsmål om hvordan det er å bo og leve i Drammen, og hvor fornøyd de er med tjenestene til kommunen.

Viktig verktøy

Thomas Larsen Sola, som er kommunalsjef for barnehage og skole, er glad for at skoler og barnehager kommer positivt ut.

– Innbyggerundersøkelsen er et viktig verktøy for oss for å få tilbakemelding fra brukerne våre, men også i vårt arbeid med å utvikle gode tjenester. Vi ser av tallene at opp imot 80 prosent vurderer barnehage og skolen positivt. Det betyr at veldig mange er fornøyd med sin barnehage og skole. Det er vi glad for, men vi ser jo også at det er fem-ti prosent som er svært misfornøyde. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Sola.

Han forteller at kommunen i løpet av høsten skal samarbeide med FAU’ene i barnehage og skole for å få fram hva de er fornøyde med som skal bygges videre på, men også få fram de stemmene som kan fortelle kommunen hva og hvordan de kan videreutvikle barnehager og skoler til det beste for elever og foreldre.

Direkte kontakt

Kommunen har etablert samarbeidsfora for alle FAU’ene i barnehage og skolene med regelmessige møter. Samarbeidsforaene har fått navnet «Sammen om Drammensskolen – foreldre» og «Sammen om kommunale barnehage».

– Dette er viktige arenaer for meg som kommunalsjef for dialog og direkte kontakt med foreldre og hva de er opptatt av. På samme måte vil vi fra høsten starte opp med «Sammen om Drammensskolen – elever» som skal sikre elevens stemme i saker de er opptatt av. I disse arenaene kan vi bruke innbyggerundersøkelsen sammen med våre andre undersøkelser – blant annet elevundersøkelse og foreldreundersøkelse – til å videreutvikle våre barnehager og skoler til det beste for elever og foreldre, sier Sola.

Store forskjeller

Men selv om innbyggerne som helhet er godt fornøyd med skoler og barnehager, er det til dels store forskjeller i de forskjellige delene av kommunen. Blant annet vurderer tre av ti innbyggere i Krokstadelva barnehagene som svært eller ganske gode, mens seks av ti innbyggerne på Konnerud, Fjell og Åskollen mener det samme.


Kommunalsjef Thomas Larsen Sola tror nedleggelsene av barnehager tidligere i året preget tallene.

– Vi vet at det var en krevende tid for barnehagene i forbindelse med nedleggelse av flere av våre kommunale barnehager nå i vår på grunn av synkende barnetall. Kommunedelen Krokstadelva var en av kommunedelene som ble rammet av dette, og det er naturlig å se den noe lavere skåren i forbindelse med dette. Nedleggelse vil selvfølgelig påvirke hvor fornøyd man er med tjenesten, sier Sola.

Trist og beklagelig

Av alle kommunens tjenester er det sykehjemmene og andre botilbud for eldre flest er misfornøyd med, der annenhver bruker er misfornøyd med tilbudet. Det bekymrer Sudhir Sharma, som er kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon i Drammen kommune.


– Det er selvfølgelig trist og veldig beklagelig. Det er mest bekymringsfullt da vi har medarbeidere som hver dag bestreber seg på å gi et best mulig tilbud til våre beboere, sier Sharma.

Han er samtidig litt overrasket over de dårlige tallene.

– Dette resultatet stemmer faktisk ikke med de tilbakemeldingene vi får ukentlig fra beboere og pårørende.

Han forteller at de jobber hver dag med å forbedre tjenestene.

– Vi har en egen internkontroll som gjennomgår saker fortløpende og som skal sikre et forsvarlig tilbud til hver beboer og tjenestemottaker. Slik finner vi også fram til områder på sykehjemmene som det må arbeides med og forbedres, sier han.

Bedre tilpasset tilbud

Han forteller videre at kommunen jobber med spesialisering av sykehjemsplassene, slik at den enkelte bruker skal få et mer tilpasset tilbud med høyere kompetanse i personalgruppen. I tillegg vil kommunen utvikle mer varierte botilbud, slik at kommende brukere får en mer tilpasset hjelp.

– Kvarter Helleristningen på Åskollen er et eksempel på dette, og vi ønsker flere boliger i samme eller tilsvarende kategori. Her foreligger det konkrete planer.

Kvarter Helleristningen er et botilbud for mennesker med nedsatt kognitiv funksjon – som demens – der man bor i egne leiligheter med døgnbemanning til stede, slik at beboerne skal få den hjelpen de trenger.

– Et mer variert botilbud vil gjøre at innbyggerne får flere valg og at det kan igangsettes botiltak på et tidligere tidspunkt. I utgangspunktet ønsker nok de fleste å bo i eget hjem livet ut, men noen vil trenge forsterket omsorg rundt seg uten at de av den grunn må bo på sykehjem. I dag har Drammen et lite differensiert botilbud, men en høy dekningsgrad på institusjonsplasser. Det er derfor avgjørende å få på plass flere boligformer, sier Sharma.

Bildeserie

Innbyggerundersøkelsen