Eiendomsskatt belaster manges privatøkonomi merkbart. Skatten ble innført for å avhjelpe kommunen etter store investeringer som dels var feilslåtte. Det har vært forståelse og oppslutning om eiendomsskatten for å rette opp i den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen var kommet i. I 2010 var underskuddet grunnet det som kalles «gammel moro» på 40 millioner. De nærmeste påfølgende årene gikk også kommunen med underskudd. Det synes som om kommunen har lagt disse underskuddene til i potten «gammel moro». De siste årene derimot har økonomien bedret seg, og kommunen har igjen gått med overskudd. Når politikerne sier vi fortsatt ikke har dekket inn potten «gammel moro», så skyldes det at kommunen ikke vil bruke overskuddet til å dekke inn denne potten; innbetale i potten det de belastet den med de første årene. De har isteden avsatt til sammen 16,3 millioner i et disposisjonsfond, i tillegg til at de også foretar nye investeringer av mer luksuspreget art.

Kristin Surlien forsøker å bagatellisere bruken av penger på asfaltering av parkeringsplasser ved å si at dette blir lite penger i løpet av alle årene investeringen skal vare. Hun mangler også kjennskap til hvor pengene er tatt fra, og hun hopper helt over at det er brukt penger på asfaltering av parkeringsplassen ved Juve næringsplass. Hun vil heller ikke opplyse om hvor mye penger det vil koste kommunen å anlegge gangvei ned Fergebakken. 30 % av kostnadene skal dekkes av kommunen. Det er ikke lik null. Og lite troverdig er det at Drammen skal bekoste oppgradering av turveier innenfor Svelvik kommune for å knytte disse til turveiene i området rundt Røysjø.

Kommunen kunne ha dekket inn potten «gammel moro» nå. Følgelig har ikke kommunen lenger behov for økonomisk nødhjelp i form av eiendomsskatt. Men politikerne liker å drive inn penger i kommunekassa så de kan ha noe å drive politikk for. Kan det være en bevisst strategi å plassere midler i et disposisjonsfond fremfor å betale ned på «gammel moro»? Det er lettere å opprettholde eiendomsskatt når de kan si at det gjenstår et større beløp i potten «gammel moro».

Det synes å være bevisst fra kommunen å ikke gjøre kommunens regnskap lett tilgjengelig på nettsiden til kommunen? Jeg har lett etter link til regnskapene til kommunen uten å finne noe. Nettsiden til kommunen har link til et nettstedskart. Her er det ei svært lang liste med linker, men ingen som leder til regnskapene. Det er for dårlig! Du må søke, og da finner du ikke noe ordnet oppsett. Kommunen har meget bra nettsider for øvrig, men gjemmer de bort regnskapene så de skal være vanskelig å finne? Det er sterkt kritikkverdig.

På bakgrunn av kommunens håndtering av eiendomsskatten og manglende åpenhet om denne bør vi kreve den avviklet nå! Vi bør sette en stopper for at kommunen kan stikke hånda ned i lomma vår og raske til seg penger!

Per-Gunnar Thoresen