Juve Pukkverk bør nedlegges – en fare på fylkesvei 319

Fylkesveien og dens mangel på trygghet har lenge vært under diskusjon blant folk flest her i Svelvik. Det gjelder ikke bare hvor kronglete den er, men fordi store steinmasser kan ligge i kjørebanen like utenfor Juve Pukkverk. På denne strekningen er fartsgrensen 70 km. Hverken administrerende direktør/ansatte ved Juve Pukkverk/kjører av lastebil ser seg ansvarlig for fjerning av steinmasser på veibanen. Et tidsintervall mellom 20 til 40 minutter og en telefon fra Lensmannen som ber dem fjerne steinmassene umiddelbart må til for å få noe gjort med en farlig situasjon. Veien er ikke forsvarlig vedlikeholdt på dette stedet.

Vi kjenner tidligere til dødsulykker på denne arbeidsplassen og andre kjøretøy skadet utenfor pukkverket. Vi kjenner til skade på kjøretøy som påfører eier en reparasjonskostnad på kr 16.000.- To andre kjøretøyer punkterte på samme sted og på samme tidspunkt. Steinene kunne ha gått i ruta – steinene var 30 cm x 30 cm og med en lovlig fart på 70 km kunne det ha vært en fatal ulykke. Kan man godta fortsatt å ha et operativt Juve Pukkverk på Svelvikveien? Burde ikke pukkverket nedlegges snarest mulig når trygghet på en viktig ferdselsåre ikke overholdes?

Det var Lensmannen, som var blitt varslet av pårørende til en av de skadelidende, som ringte Juve Pukkverk og ba dem fjerne de store steinene som dekket veibanen. Ansatte hadde ikke av eget initiativ ryddet veibanen. Den ene part sier lastebilkjøreren er ansvarlig for lasten sin, som igjen mener det er ansatte ved Juve Pukkverk som har ansvar for hvor mye som blir lastet på hans lastebil og derfor er ansvarlig for hva som faller av -dvs. i dette tilfelle når store steinmasser faller av. Dessuten mener lastebilkjøreren at steinmassene kunne ha kommet fra en annen lastebil enn hans egen siden det tok så lang tid før han ble kontaktet av ansatte ved Juve Pukkverk. Så hvem har ansvar for å holde en klar veibane? Hvem har ansvar for skaden påført privatbiler?

Vi leste i Drammens Tidende fra den 23 november en artikkel fra opplysningsrådet for Veitrafikk (OFV) som gjelder en rapport som dreier seg om kvaliteten på det norske veinettet. Rapporten viser til at norske fylker har fått i løpet av de siste fem årene en dårligere veistandard. Vestfold derimot sammen med Hedmark og Akershus har Norges beste veier. Følgelig skulle Svelvik kommune komme innunder denne kategorien. Det nevnes også i denne rapporten at fylket og kommunene må prioritere veier. Ifølge samferdselsminister Solvik-Olsen var kommunebudsjettet for kommunene det beste på ti år og skulle derfor gi både fylket og kommunen handlingsrom med ressurser til vedlikehold, utbedring av veinettet. Han viser også til, vi siterer: «Vi ser at i en del fylker er man faktisk bevisst på at forfallet kommer til å øke fordi man prioriterer andre ting».

Vi leser dette og konkluderer at det her foreligger anledning for fylker og kommuner å ivareta folks trygghet på deres ferdselsåre – det brukes entall fordi vi her i Svelvik bruker helst en ferdselsåre vi. fylkesvei 319 inn til Drammen (som vi også i fremtiden får en sterkere tilknytning til) og vi ber derfor Svelvik kommune om å sikre trygg ferdsel inn til Drammen. Vi ønsker å bemerke at vi har lagt merke til at ressurser har blitt brukt til allerede å skape bedre trygghet langs riksvei 319. Men kan Svelvik kommune tillate Juve Pukkverk å fortsette med sin virksomhet når den fører til skade på kjøretøy, reparasjonskostnader som ikke blir erstattet og som kan føre til eventuelle ulykker/personskader som følge av uansvarlighet?

I dette tilfelle som vi viser til kom 3 kjøretøyer til skade. Heldigvis var det ingen personskade, men det vises likegyldighet og uansvarlighet fra Juve Pukkverk's side. Det er ingen enighet om hvem som har ansvar for å holde veibanen klar som ferdselsåre. Ansatte og administrasjonen ved Juve Pukkverk vet faktisk ikke hvem det er som har det overordnede ansvaret – vi antar det foreligger en lov om dette, men den loven er de ikke kjent med. Hvem er erstatningspliktig? Til hvem skal de skadelidende henholde seg til ved skader på kjøretøy og ikke minst hvor alvorlig og komplisert vil det bli ved personskader?

Det var lensmannen som ble kontaktet om steinmassene i veibanen og Juve Pukkverk ble bedt om øyeblikkelig å fjerne massene, men på det tidspunkt hadde massene vært liggende der en stund. Med andre ord det tok tid før banen ble trygg for ferdsel – det ligger ingen logg hos Lensmannen når beskjeden kom inn og derfor foreligger det heller ikke et tidspunkt når de uskyldige ble utsatt for hva man kanskje kan kalle å være «påkjørsel av store steinmasser». Dette er viktige fakta som må forelegges forsikringsselskaper. Ifølge lastebilkjører var han muligens mellom 20 og 40 minutter vekk fra stedet da han ble kontaktet av Juve Pukkverk og selv om denne kjøreren ble nevnt til oss som kjører av lastebilen med steinmassene som falt av og senere antatt å være kjøreren – og som nå sier at det muligens ikke var hans lastebil steinmassene falt av – at han ikke vet hvilken bil han kjørte eller registreringsnummeret på bilen han kjørte, hva skal de som har blitt påført skade gjøre?

Vi ønsker for alles trygghet at Juve Pukkverk virksomhet blir fjernet fra fylkesvei 319. Juve Pukkverk er ikke en seriøs virksomhet når de ikke er i stand til å vise ansvar overfor de skadelidende.

Undertegnende snakket med Guri Olsen, administrativ leder, senest den 23. januar 2017, etter tidligere kontakt via telefon, e-mail, flere telefonsamtaler med ansatte og lastebilkjører. Ingen tar ansvar. Derfor sa jeg til henne :«Da må vi ta saken videre». «Det må du bare gjøre det», var hennes svar. Mitt svar var:«Jeg sier takk, da skal jeg gjøre det». Med andre ord det er ingen initiativ tatt fra de skyldige til å løse denne saken. Forhåpentligvis kan saken løses ved at fylket eller kommunen lar sin stemme høre, ikke bare for oss nå, men også føre til fremtidige retningslinjer som bør overholdes så lenge Juve Pukkverk er i bruk, noe vi håper og ber for alles trygghets skyld ikke vil vare lenge.

Innlegg av Ellen Elisabeth Howley.