Kommunestyret har i mange år ønsket å prioritere samferdselsprosjekter. For den kommende fireårsperiode foreslår rådmannen at det prioriteres 57,8 mill. kr til dette formålet. Etter ferdigstillelsen av det nye fortauet langs Fergeveien spør Bjørn Skjørdal i et leserbrev i Svp 2. nov. om Markveien er neste prosjekt, og det korte svaret på det er ja.

Les også

Er Markveien neste?

 

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden medfører blant annet en forsering av gang- og sykkelvei i Markveien, gang- og sykkelvei i Hellinga/Bergeråsen og økt budsjett til asfaltering. For å legge til rette for næringsutvikling oppgraderes Bokerøyveien og det etableres ny rundkjøring i tilknytningen til Fv. 319.

Tiltaket i Markveien innebærer at det etableres en ny sikker gang- og sykkelvei fra Ebbestadområdet, samt at Markveien oppgraderes med veimerking og gatelys. Det er i budsjettet avsatt 5 mill. i 2018 og 11 mill. i 2019 til formålet. Budsjettbeløpene er kun estimater, og det forutsettes tilskudd fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsordning (TS). Det er sendt søknad til fylkeskommunen om TS-midler til prosjektet.

Planleggingen av prosjektet er igangsatt i 2017, tegninger er bestilt og planavdelingen vurderer nå om det er behov for en reguleringsplan eller om tiltaket kan gjennomføres som en byggesak med dispensasjonsbehandling. Forutsatt at k-styret gir sin tilslutning i des. vil ny gang- og sykkelvei i Markveien etter planen stå klar i 2019.

Andreas Muri

ordfører