Tilsvar

Trygg i trafikken

Jeg leste Ellen Howleys leserbrev i Svelviksposten 2. februar, og har forståelse for at Howley har opplevd en hendelse på Svelvikveien som skremmende.

I Svelviksposten 2. mars får jeg kritikk av Howley for ikke å ha svart på dette leserbrevet. Siden Svelvikveien er en fylkesvei, som eies av Vestfold fylkeskommune og driftes av Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen, så jeg ikke grunnlag for at jeg som ordfører i Svelvik kommune skulle skrive et tilsvar til dette.

Jeg får også kritikk av Howley for manglende svar på et brev datert 12. februar. Brev som sendes til en kommune ved ordfører besvares ikke alltid av ordfører personlig, men ofte av den saksbehandleren i administrasjonen som har best grunnlag til å gi et faglig godt svar på henvendelsen. For brev som sendes til kommunen er det forvaltningsloven som gjelder, og de skal bli besvart innen en frist på tre uker. Brevet fra Howley har blitt besvart innen denne fristen.

Som ordfører kommer jeg ikke til å engasjere meg i Howleys ønske om at Juve pukkverk skal tvinges til å nedlegge sin virksomhet, men jeg har en klar forventning til at alle næringsdrivende i Svelvik viser samfunnsansvar og tar hensyn til omgivelsene i utøvelsen av sin næringsvirksomhet.

Når det gjelder Sandkleiva, som Gro Friedmann skriver om i Svelviksposten 23. februar, kjenner ikke kommunens fagmyndighet til at det skal være en spesiell fare for ras i området nå, men påpeker at erosjon og forvitring er en pågående geologisk prosess. I Sandkleiva melder fagmyndigheten om at det har vært for bratt og glatt til at liftbilen har kunnet stille seg opp for å skifte lyspærer der ved to anledninger. Kommune vil se på begge forhold i området til våren.

Dersom Friedmann ikke har fått svar på brev hun har sendt til kommunen om dette ber jeg om å få tilsendt kopi av disse, slik at svar kan bli gitt på ordinært vis.

Det skal være trygt å ferdes i trafikken i Svelvik. Derfor bestemte kommunestyret i desember at kommunens trafikksikkerhetsplan skal revideres i 2017. I planens handlingsprogram vil kommunestyret velge ut de viktigste prosjektene for realisering. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. På denne måten vil kommunestyret arbeide målrettet for forbedring av trafikksikkerheten i Svelvik.

Andreas Muri

ordfører