For å få oppnå ytterligere vekst og utvikling i Svelvik må vi først og fremst gjøre Svelvik til et best mulig sted å bo for oss som allerede bor her. Da vil andre komme etter. Vi trenger også flere Svelvikambassadører, som kan fortelle alle andre hvor fint vi har det her.

Gruppeleder Jonn Gunnar Lislelid fra De Uavhengige (DU) viser en selektiv hukommelse, når han i Svelviksposten 28. september nærmest beskriver årene 2011-2015 som en solskinnshistorie for Svelvik. At noen private aktører våget å sette i gang enkelte byggeprosjekter i sentrum på den tiden, skal de ha stor honnør for, men det er nok først og fremst underskudd, kutt og kaos folk husker.

Oppskrift for vekst og utvikling. Det er i hovedsak markedsmekanismene som avgjør når private eiendomsutviklere starter utbyggingen av sine prosjekter. Gjennom å gjøre Svelvik mer attraktivt kan vi samtidig bidra til økt etterspørsel etter nye boliger. Når utbyggere finner økt lønnsomhet i prosjektene øker sannsynligheten for oppstart.

Jeg mener raskere og bedre plan- og byggesaksbehandling, fjerning av eiendomsskatten, økt kvalitet i tjenestetilbudet, attraktive uterom og styrket omdømme er oppskriften på videre vekst og utvikling:

• Rask og god saksbehandling er viktig for utbyggere. Det lille fagmiljøet innen plan- og byggesak har vært svært sårbart. Fra 1. september er Nedre Eiker vertskommune for plan- og byggesaksbehandlingen i Svelvik. Servicen til publikum og tiltakshavere har fått en vesentlig forbedring av eksisterende tilbud. Lislelid og DU stemte mot denne forbedringen.

• Lave kommunale avgifter er en fordel når folk velger bosted. Å fjerne eiendomsskatten så raskt som mulig er derfor et viktig tiltak. Kommunestyret vedtok på sitt møte i juni at eiendomsskatten skal avvikles etter et halvt år i 2018. Lislelid og DU stemte mot raskere avvikling av eiendomsskatten i formannskapet, og argumenterte sterkt mot dette før de motvillig til slutt endret syn i kommunestyret.

• For at et sted skal være attraktivt som bosted må kommunen gi innbyggerne gode tjenester. På det årlige kommunebarometeret har vi klatret fra 406. plass i 2013 til 131. plass i 2016. Svelvik kommune fortsetter arbeidet med å styrke kvaliteten på tjenestene.

• Alle vil helst bo et sted hvor det ser fint ut, og hvor omgivelsene innbyr til å ta uteområdene i bruk. I forrige kommunestyreperiode ble det knapt brukt en krone på dette, men nå er det mye spennende på gang, også for sentrum. Kommunestyret vedtar i oktober temaplanen for friluftsliv og rekreasjon, hvor det blant annet ligger an til et skikkelig løft for badeplassene våre.

• Svelviks omdømme nådde et historisk bunnivå i forrige kommunestyreperiode. Når kommunen nå har orden i eget hus kan vi begynne å vise frem alt det fine vi har. På det førstkommende kommunestyremøtet skal vi behandle rapporten fra oppgaveutvalget som har arbeidet med omdømme. Tiltakene skal gjøre folk interessert i og bedre kjent med Svelvik, på måter som vekker positiv oppmerksomhet.

Selvmotsigende Lislelid. På det siste budsjettseminaret for kommunestyret var Lislelid og DU mest opptatt av at kommunen skulle kjøpe private eiendommer, som papirfabrikken, for at kommunen skulle utvikle eiendomsprosjekter for det private boligmarkedet på dem. Det er ikke en kommunal oppgave. Som kommune har vi en begrenset investeringsramme, og å gjøre noe slikt ville betydd at vi måtte kuttet ut planlagte utviklingsprosjekter og/eller at vi igjen måtte kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne.

Lislelid og DU har altså både vært motstander av politikk som kan føre til raskere vekst og utvikling, og ønsker å gjøre økonomiske disponeringer som vil ta penger fra det som kan føre til raskere vekst og utvikling.

Mer av det som virker

Det bygges i kommunen vår nå, og det er mye på gang. For å få oppnå ytterligere vekst og utvikling må vi gjøre mer av det som virker. Vi skal gjøre Svelvik til et enda bedre sted å bo, og vi skal alle være gode Svelvikambassadører. Sammen bygger vi fremtidens Svelvik, og skaper den veksten og utviklingen vi ønsker.

Andreas Muri

ordfører