Leser i Svelviksposten at det går veldig bra med kommunens økonomi. Det er jo svært gledelig. Svelvik blir også et stadig bedre sted å bo nå som store parkeringsplasser er asfaltert, og et nytt kirkebygg snart er ferdig. Og så skal det også anlegges gangvei langs Fergebakken. Traktorveier inne i Svelvikmarka skal også oppgraderes til en bedre standard, spesielt til glede for dem som sykler eller løper. Håper veistandarden blir så god at ferdsel med hest, ev. med vogn, også bedres.

Ser også at det inviteres til idémyldring for å finne fram til ytterligere tiltak til fremme av friluftsliv og rekreasjon. Håper gang- og sykkelvei fra Bokerøyaveien ut til Sand blir prioritert høyt. Det oppleves utrygt å gå eller sykle langs riksveien. En gangvei her må anlegges på sjøsiden av riksveien slik at de som ferdes her kan ha glede av å se på fuglelivet i naturreservatet. Tiltaket vil også fremme bruken av sykkel. Kommunen har sikkert gjennom årene samlet et stort lager med rene overskuddsmasser som kan brukes til denne utbyggingen.

For noe tid tilbake ble det foreslått å anlegge noen kunstige små øyer fuglene kunne bruke som hvileplasser og hekkeplasser i naturreservatet et stykke fra land ved å kjøre ut stein og egnede masser på isen ved kaldt vintervær. Ev. kan det også kjøres ut i vannet sommerstid. Øyer plassert i gruntvannsområdet kanskje så mye som 50–100 meter fra land. Hvis dette ble realisert kunne vi kanskje få frigitt Saltskjær fra statusen som naturreservat. Saltskjær er jo helt ødelagt av fuglenes avføring og døde fugler, og er ubrukelig til friluftsliv etter at fredningstiden på forsommeren er slutt. Det kan dessuten ikke skade å få redusert bestanden av skarv som eter betydelige mengder yngel og småfisk. Tidligere var Saltskjær mye brukt til friluftsliv. Dette håper jeg vi kan få gjenopptatt, slik at det igjen kan bli hyggelig å legge til der med båt. Det var også anlagt et stupebrett her den gang øya var et populært utfartssted. Vi bør også igjen få montert et nytt stupebrett her.

Hest er en aktivitet mange liker, og det er også næring for flere. Det går kjørbar traktorvei nordover forbi Juve gård. Her mangler det ikke så mye på å kunne kjøre videre til Hella. Et mål her kunne være bronsealderhuset hos Gunvor Nelson med fest og bespisning. Kanskje en kunne se på muligheten av å få til kjørbar vei for hest og vogn/slede på denne strekningen. Det vil også komme syklister til gode. Skulle også ønske at det kunne kjøres med hest og vogn/slede fra Skalland langs skogkanten sørover helt til Sand, med Berger gård som mål. Det kunne bli en fin turistattraksjon.

Jeg skjønner, eller skjønner ikke, at det fortsatt tar tid før kommunens gjeld fra «gammel moro» er nedbetalt. Ifølge avisen 16. februar står det fortsatt tilbake 15,6 millioner av gjelden, dette til tross for at det ved utgangen at 2016 er inndratt ca. 56 millioner i eiendomsskatt til nedbetaling av opprinnelig gjeld på ca. 40 millioner. Kanskje det skyldes skyhøye renter. Hvis det er slik, er det ikke da underlig at kommunen velger å plassere midler på disposisjonsfond fremfor å få avviklet et lån som gir så skyhøye renter? Utsiktene til å få avviklet eiendomsskatten har stadig blitt skjøvet ut i tid. Nå synes det som denne skatten skal vare ved også ut 2018. Men jeg tror du må belage deg på at den aldri blir avviklet. Tilliten til kommunens løfter og disposisjoner er kraftig svekket. Mistanken går i retning av at det benyttes «kreativ regnskapsføring» og at kommunen presenterer alternative fakta.

Under forutsetning av at det er stor oppslutning om eiendomsskatten er ikke jeg veldig oppsatt på å få avviklet den. Dette så lenge skatten går til veldig gode tiltak for samfunnet. Men jeg er svært misfornøyd med at kommunen ikke legger fram opplysninger om hvor mye eiendomsskatten bidrar til nedbetaling av «gammel moro» år for år, og ev. er åpen på at den nå går til investeringer. At kommunen fortsetter å hevde at «gammel moro» ikke er nedbetalt kan ha sammenheng med at ledelsen er redd det skal bli større motstand mot eiendomsskatten. Strategien fra kommunen nå er å avholde en fest til sommeren for om mulig å sikre fortsatt oppslutning om eiendomsskatten, og kommunen søker antakelig gjennom festen å kue ned eventuell motstand. Jeg vil hylle befolkningen for villighet til å delta i den dugnaden eiendomsskatten jo er. Det er ikke mange som har ytret motstand mot den. Men krever full åpenhet og et regnskap som viser hva eiendomsskatten går til.

Jeg skrev i eposten til avisen ved innsending av mitt leserinnlegg før jul at jeg håpet at avvikling av eiendomsskatt i 2017 skulle bli en julegave. Det er redaksjonen i avisen som har plassert overskriften «Julegave?» i avisinnlegget, med den følge at leserinnlegget kan oppfattes som et forsøk på å ødelegge julen for politikerne. Avisen bør beklage dette.

Per-Gunnar Thoresen