valg 2017

Vi tror på Norge

Vi tror på Norge fordi vi tror på alle oss som bor her. Vi tror at innsatsvilje og skaperkraft styrker fellesskapet, ikke svekker det. Vi tror på Norge fordi landet vårt har store muligheter som vi kan utnytte sammen. Vår jobb er å ta vare på det beste i Norge og bringe det videre til kommende generasjoner.

For å sikre tryggheten og utnytte mulighetene må vi tilpasse oss en ny virkelighet. Verden endrer seg, samfunnet endrer seg, og nye oppgaver må løses. Da er ikke alltid gårsdagens løsninger tilstrekkelige. Å bygge Norge for fremtiden betyr derfor gradvis endring og skrittvise reformer. Ikke fordi endring er et mål i seg selv, men fordi vi som samfunn må håndtere endringene.

LES OGSÅ: Vennskaps-treff i Bogense Nordfyn 

Høyre har fire hovedsaker for de fire kommende årene, som vil ruste Norge for fremtiden

For Høyre er forsvar av landet og trygghet for innbyggerne statens viktigste oppgave. Høyre har stanset nedbyggingen av Forsvaret, snudd utviklingen og begynt å bygge opp igjen forsvarsevnen. Vi vil ha et forsvar som er i stand til å møte dagens og fremtidens trusselbilde. Slik at vi kan ta vare på landet vårt, sørge for innbyggernes trygghet og samfunnets sikkerhet.

Høyres mål er å skape pasientens helsetjeneste i dag, slik at alle skal få et godt tilbud i fremtiden. Høyre vil ha et velferdssystem som gir hjelp når du trenger det. Vi vil skape pasientens helsetjeneste og fortsette arbeidet med å redusere helsekøer og ventetider.

Vi må bekjempe sosiale forskjeller gjennom et bedre utdannelsessystem og gi mer målrettet hjelp til dem som trenger det mest. Velferdssystemet må gi folk en ny sjanse, ikke låse dem ute fra arbeidsmarkedet.

Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Høyre vil prioritere et løft for tidlig innsats i skole og barnehage og øke forskningsinnsatsen for å sikre fremtidig velferd. Kunnskap gir selvstendighet for den enkelte og velferd for samfunnet. Barnehage og skole er svært viktige arenaer for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kunnskap gir muligheter for alle.

Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden. Norsk økonomi har vært for avhengig av olje- og gassvirksomheten. I tiden fremover trenger Norge flere bein å stå på. Høyre vil øke investeringene i forskning, ny teknologi og digitalisering, slik at det kan skapes nye jobber også utenfor oljesektoren.

Det må lønne seg å jobbe og å skape arbeidsplasser. Bedriftene må settes i stand til å skape mer, ikke pålegges å skatte mer. Vi trenger flere jobber som bidrar til statsbudsjettet, ikke flere som lever av statsbudsjettet. Tersklene inn i arbeidslivet må bli lavere, ikke høyere.

Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Politikk er viktig, men et godt samfunn kan ikke skapes av politikere. Et godt samfunn bygger på frihet og mangfold, og gir rom for innsats og initiativ fra enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn, frivillige og næringsliv. I neste fireårsperiode vil landet vårt stå overfor store utfordringer, og valgene vi tar, spiller en rolle for tryggheten og mulighetene til neste generasjon. Stem Høyre 11. september!

Andreas Muri

leder av Svelvik Høyre

Trafikksikkerhet