Kommunen som grunneier forvalter fellesskapets verdier, og det er viktig at dette gjøres på en rettferdig måte. Når kommunen kjøper eller selger eiendom skal det skje til markedspris, slik at ingen får berike seg på fellesskapets bekostning. Ved innløsing av kommunens festeavtaler må dette gjøres riktig.

Morten Bryhn har tidligere kalt meg både det ene og det andre, og har igjen satt på møkkasprederen. I Svelviksposten 30. november tar Bryhn sin deltakelse i det offentlige ordskiftet ned til et nytt lavmål med fantasifulle usannheter og nye karakteristikker av meg som person.

Innlegget fortsetter under:

Les også

Svelvik kommune taper byggesak i tingretten og i lagmannsretten

 

Når to profesjonelle parter er uenige og ikke kommer til enighet er det normalt å overlate til domstolene å komme fram til en riktig beslutning. Svelvik kommunes bruk av rettsmidler har av kommunestyret vært delegert til rådmannen. Kommuneadvokaten og rådmannen har vurdert saken Bryhn refererer til slik at det var riktig på vegne av fellesskapet å prøve saken for retten.

Siden dette har vært delegert til rådmannen er det ikke en politisk vurdering som ligger til grunn. Formannskapet og kommunestyret har hatt saken til orientering, og har kun gjort vedtak om å ta saken til orientering. Selv har jeg aldri sagt det Bryhn skriver jeg har sagt, og jeg har aldri ment det Bryhn mener jeg har ment.

Det jeg har vært opptatt av er at våre folkevalgte må opptre profesjonelt også i vanskelige saker, selv om det kan være krevende på et lite sted som Svelvik. Kommunestyret består ikke av jurister, og har begrenset kompetanse om lovanvendelse og rettspraksis knyttet festeavtaler. Derfor bør et kommunestyre ikke begi seg ut på slike vurderinger.

Jeg vet at det har blitt lagt et betydelig press på enkeltpolitikere for å gjøre det som ikke er en politisk sak til en politisk sak, noe som har opplevdes som svært ubehagelig for flere.

Jeg registrerer at tingretten og lagmannsretten har kommet fram til samme konklusjon, men med to vidt forskjellige begrunnelser. Konsekvensen er at en gammel festeavtale, som etter dagens normer aldri ville blitt inngått og som økonomisk er svært ugunstig for fellesskapet, må videreføres. Som ordfører tar jeg dette til etterretning, og har tillit til at rådmannen vil håndtere utfallet av saken på en klok måte.