Som omtalt i Svelviksposten har Svelvik kommune tapt ankesaken mot Brødrene Bjørnstad AS.

Saken har vært gjennom to rettsinstanser og Svelvik kommune har tapt i begge, inkludert saksomkostninger med påfølgende kostnader for skattebetalerne. Det er nå på tide at vi som politikere går ut og ber om unnskyldning til Brødrene Bjørnstad AS for at de måtte gjennomgå to rettssaker unødvendig.

Innlegg fortsetter under

Les også

Svelvik kommune taper byggesak i tingretten og i lagmannsretten

 

På vegne av Svelvik AP vil jeg derfor gi en oppriktig og uforbeholden unnskyldning.

Svelvik AP har et ønske om at kommunen skal oppleves som raus og fleksibel i møte med utbyggere som bidrar til Svelviks vekst. Etter den første dommen mot Svelvik kommune forsøkte vi derfor å stoppe anken. Vi var svært bekymret for at den manglende fleksibiliteten saken viste og forsinkelsene den medførte skulle skremme bort andre utbyggere fra å investere i kommunen vår.

Dette er konsekvenser og forhold som er et politisk ansvar.

Festetomter innløses ikke til markedspris, men i henhold til reglene i Tomtefesteloven. Vi er bekymret for at det er fulgt feil praksis i Svelvik kommunes innløsing av festetomter. Saken til Brødrene Bjørnstad AS gikk som ordfører har forklart som en politisk orienteringssak, men vi mente at det var feil å forfølge saken videre og la derfor fram forslag om å trekke anken.

Formannskapsmøtet den 24. mai var lukket under orienteringen av hensyn til den pågående rettssaken, men protokollen viser behandlingen av saken. «Mads Hilden (Ap) fremmet følgende forslag: Svelvik kommunes anke til Borgarting lagmannsrett i saken mot Brødrene Bjørnstad AS trekkes. Festeavtalen heves ikke, men videreføres i sin opprinnelige form. Vi ber administrasjonen fremme en ny sak om prisfastsettelse av festetomter».

Da vi fremmet dette forslaget ble formannskapet «tvunget»; til å ta stilling til ankespørsmålet. «Ordfører fremmet rådmannens innstilling: Meldingene tas til orientering.

Votering: Ordførers forslag ble vedtatt med 5 stemmer (H, FrP, SP og DU) mot 2 stemmer (AP) avgitt for Mads Hildens (AP) forslag.»

Samtlige av de andre partiene i formannskapet stemte mot å trekke anken og Svelvik AP ble stående alene med forslaget.

Vi håper at Svelvik kommunes forhold til utbyggere kan bli bedre slik at vi kan se vekst i kommunen vår. I budsjettet vi har vedtatt er det blant annet lagt inn midler til at kommunen skal delta på Eiendomsdagen i Drammen de neste årene for å profilere kommunen og komme i dialog med utbyggere.

Til Brødrene Bjørnstad AS må vi si unnskyld og ønske dem lykke til med nye, spennende utbyggingsprosjekter i kommunen vår.

Les også

Forvaltning av fellesskapets verdier