Endelig satses det skikkelig på jernbane i Norge. Nå knytter regjeringen og Høyre landet sammen – og Norge til Europa. Det er viktig for Vestfold – og Svelvik.

Full InterCity-utbygging med dobbeltspor til Lillehammer, Skien og Halden er også av stor nasjonal betydning. Full utbygging med dobbeltspor åpner for regionforstørring og bærekraftig næringsutvikling i flere landsdeler, og jernbanen styrker sin konkurransekraft mot bil og fly.

Togstrekningene på InterCity bidrar til mindre trafikk på veiene, økt trafikksikkerhet og bedre miljø. Ett godstog erstatter 40 lastebiler. Flere av godstogselskapene som opererer i Norge er utenlandske selskap, og de vil kunne trekke seg ut fra strekninger som i dag er trafikksvake dersom ikke jernbanen tilrettelegges som et konkurransedyktig alternativ til bil.

Ved å få gods- og passasjerkøene over på skinner, vil køer, veislitasje og lokale miljøbelastninger reduseres betydelig. Dette muliggjør fremtidens bosetningsmønster. Full InterCity-utbygging vil skape vekst i boligetablering og arbeidsplasser i Vestfold. Ved å gjennomføre utbyggingen samlet, ikke klattvis og delt, sikrer man en effektiv utbygging

Vestfoldbanen er den av jernbanestrekningene utenom lokaltrafikken i Oslo med størst trafikk i dag, og der trafikkøkningen de siste årene har vært størst. Dagens trase er fra 1881, eldre enn partiet Høyre, og svært mange av de tekniske anleggene er fra 1950-tallet. Larvik-Porsgrunn, som nå bygges med moderne dobbeltspor, vil ikke kunne utnyttes fullt dersom ikke flaskehalsen mellom, strekningen Larvik-Tønsberg, også bygges ut med dobbeltspor. Derfor er det viktig at regjeringen nå satser på jernbane, og at Vestfold kommer ut som et av vinnerfylkene i denne jernbanesatsingen.

Kristin Surlien

Gruppeleder Svelvik Høyre