Nye Drammen fremstår som et mislykket kommuneprosjekt. Kommunene er det viktigste forvaltningsnivået i landet vårt og de bør derfor være veltilpassede og hensiktsmessige for å sikre best mulig tjenester til innbyggerne.

I Nedre Eiker var motstanden stor mot sammenslåingen med Drammen, på tross av de ledende politikernes løfter om at sammenslåing både ville gi oss bedre tjenester og mulighet til å realisere nødvendige byggeprosjekter, som nytt sykehjem, fullføring av Veiavangen ungdomsskole og nyttrenseanlegg.

Alt skulle bli så mye bedre om vi bare kunne få nyttiggjøre oss av Drammens pengereserver. Ingen av tilhengerne vektla Drammens egne enorme investeringsbehov, og langt høyere driftskostnader per innbygger noen betydning.

Hvilke forventninger Svelvik hadde, vites ikke, men det er grunn til å tror at ikke alle er like fornøyde med storkommunen.

Nye Drammen har ikke innfridd disse løftene for Nedre Eikers del. Vi har opplevd at tjenestene generelt har blitt dårligere med nedskjæringer over en lav sko. Sykehjemmet lar fortsatt vente på seg og vil sannsynligvis bli dobbelt så dyrt som planlagt. Veiavangen ungdomsskole vil fortsatt stå uferdig, med ubrukelige rom og manglende gymsal i flere år framover.

Hva som skjer med nytt renseanlegg, er veldig uvisst.

Samtidig opplever vi at våre gamle og syke plasseres på sykehjemmet i Svelvik, at barnehagen i Stensethaleen legges ned og at tilgangen til kommuneledelsen er betydelig redusert. Det er ikke lenger like enkelt å få folk i tale når du trenger det, enten det gjelder byggesøknader eller andre påkrevde behov. For Nedre Eikers del, har lokaldemokratiet blitt sterkt forringet og kontakten med og tilliten til politikere og kommuneledelse likeså.

Det er også grunn til å stille mange spørsmål ved flere forhold, ikke minst rundt kommunens behandling av bybru-prosjektet, hvor arbeidet er iverksatt uten at man har oversikt over kostnadene. Det er allerede klart at brua vil bli dobbelt så dyr som vedtaket i kommunestyret baserte seg på. Nå er prisvurderingen 1,4 milliarder, og sannsynligvis vil prisen bli langt høyere før brua står ferdig.

Noe av prisøkningen kan forstås, men når rådmannen nevner at miljøhensyn, strøm i elva og deponering på Holmennokken utgjør 150 til 200 millioner av de uforutsette kostnadene, er det grunn til å lure. Glemte kommunens ledelse, eller alle konsulentene som ble benyttet, at det var snakk om ny bru over Drammenselva på Bragernes?

Ble det ikke stilt kritiske spørsmål til konsulentutredningene?

Tenkte noen på sirkulærøkonomi, gjenbruk, oppgradering og vedlikehold av gamlebrua i denne sammenhengen?

Erfaringene viser så langt at sammenslåingen av tre så ulike kommuner som Drammen, Nedre Eiker og Svelvik, Drammen med tre ganger så mange mennesker som Nedre Eiker og ti ganger innbyggertallet i Svelvik, er lite vellykket. Det er få som har opplevd fordeler for innbyggerne.

Det desidert mest fremtidsrettede må være en total reversering og gjenoppretting av de gamle kommunene, i alle fall for Nedre Eikers del. Det vil være en veltilpasset og hensiktsmessig kommunestørrelse, og et godt grunnlag for effektiv kommunal drift med betydelige besparelser hva driftskostnader angår.

Det vil også bety styrking av lokaldemokratiet, engasjementet og tilhørigheten for innbyggerne i bygda vår. Om ikke en slik reversering av noe som er mislykket er mulig, fremstår det som en stor svakhet med demokratiet vårt. Det er grunn til å tro at det også eksisterer betydelig misnøye og skuffelse blant ansatte og enkelte politikere, så her er det bare å sette i gang prosessene.

Jo før desto bedre.