Vi har notert oss at rådmannen varsler tøffe kutt for kommunen i kommende år.

Et av kuttene som foreslås i budsjettforslaget fra første tertialrapport er å utsette oppstart av det ventede og mye etterlengtede rehabiliteringstilbudet DrammensGården.

Vi har full forståelse for at både kommunesammenslåingen og koronasituasjonen har gitt økte utgifter og ført til tap av kommunale inntekter. Vi forstår at det må kuttes og at kommunestyret må gjøre tøffe valg og prioriteringer i tiden som kommer.

På lederplass i Drammens Tidende ble det nylig poengtert at politikerne ikke har råd til å sende regningen til de svakeste.Men nok en gang rammes en av de svakeste og mest utsatte gruppene i samfunnet vårt.

Tidligere Svelvik kommune hadde for et par år tilbake et boligsosialt prosjekt som ble erstattet til fordel for en kunstisbane.

I 2018 kunne vi lese dette fra en av politikerne våre i Svelvikposten: «- I rundt ti år har vi jobbet for å få på plass et eget bofellesskap for ruspsykiatri, det har vært et skrikende behov for det. Så velger flertallet å slette det hele med et pennestrøk. Behovene til en utsatt gruppe mennesker blir skrotet, fortsatte han.
Han uttrykte bekymring for at posisjonens forslag kun var for å sanke stemmer i forbindelse med neste års kommune- og fylkestingsvalg.
– Det er klart det er mer attraktivt å framskynde et populært forslag som kunstisbanen. Et slikt bofellesskap er ikke noen stemmesanker. Men da glemmer man en viktig ting: Som folkevalgte har vi et særskilt ansvar for å ivareta svake grupper på en god måte, og det er spesielt viktig når de har så få talspersoner.»

Vær så snill og ikke la dette skje igjen.

Vi mener at å utsette dette nå verken er samfunnsøkonomisk klokt eller hensiktsmessig med tanke på den rent økonomiske utviklingen lokalt. DrammensGården er et tilbud hvor rusavhengige, som i dag representerer en stor økonomisk byrde, vil bli helt rusfrie og kvalifiseres til arbeidslivet mens de skaper arbeidsplasser, lønnsomme produkter, utvikler tjenester, genererer inntekter og bidrar til vekst.

Modellen stammer fra San Patrignano Community i Italia, og er gjennomprøvd med stor suksess flere steder. Den er siden videreutviklet og tilpasset skandinaviske forhold.
I vårt naboland Sverige nyter tilbudene Basta og Vägen Ut høy anerkjennelse både faglig og blant brukerorganisasjonene. Denne modellen anses av oss som en av de aller beste på feltet fordi den bygger på noen grunnleggende prinsipper som er enkle å forstå og gir veldig gode resultater.

  • Tid – til å lære seg å leve et rusfritt liv.
  • Fellesskap – til jobbe, bo og vokse i.
  • Mentor – til å bli veiledet og få støtte av noen som har vært gjennom det samme.
  • Kvalifisering – mål om jobb og utdanning.

Dette er elementer som har vist seg å virke for veldig mange av oss som selv har erfaring med rusmisbruk og avhengighet. Vi som signerer dette er levende bevis på at det er fullt mulig å gå fra å være langvarig bruker av tjenestene til å bli en ressurs i samfunnet gjennom disse enkle prinsippene. Vi jobber, betaler skatt og bidrar på det frivillige feltet og i sivilsamfunnet på en rekke områder. Og vi er ikke alene. Vi representerer hundrevis av mennesker som har gjort det samme og som i dag lever produktive og rusfri liv.

Med oss har vi også tunge faglige stemmer fra det akademiske miljøet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Vi hjelper daglig andre mennesker med å finne sin vei ut av misbruk og avhengighet. Og vi vet godt hva som virker. Dette tilbudet og modellen bak er en av de tingene som virker aller best. Jegersberg Gård i Kristiansand kan vise til en formidabel vekst og gode resultater siden oppstart i 2013.

«Modellen stiller krav til alle ledd. Dette gjelder så vel fysiske og materielle rammer som det også gjelder relasjoner, samhandling og innhold. Kvalitetskravet vil også være uttalt for de produkter og tjenester som stedet vil komme til å utvikle og bli kjent for. I den grad man kan betrakte rehabilitering som et håndverk utført av fellesskapet på stedet, skal det også her holdes håndverksfaglig høy kvalitet hvor det leveres produkt og resultat som avtalt» (Kylland 2010 s. 5)

«Vi som arbeider og bor på Jegersberg gård er stolte over kvaliteten på arbeidet vi utfører og hva vi representerer. Ingen er her fordi det er synd på de.»

Vi forstår at i denne sammenhengen er det naturligvis de økonomiske hensyn som veier tyngst. Men vi ønsker også å appellere til det menneskelige aspektet ved dette. Vår brukergruppe har allerede betalt en ganske høy pris ved tap av tilgang til tjenester, lavterskeltilbud og oppfølging som følge av koronapandemien.
Vi mener at denne gangen bør rusavhengige og deres pårørende tilgodeses og oppstart av DrammensGården vedtas. Vi mener dette bør satses på nå.

DrammensGården

Drammen kommune ved Virksomhet Psykisk helse- og Rus skal starte opp et nytt tiltak for rehabilitering av rusavhengige over 18 år.

Tiltaket stiller krav om rus- og medikamentfrihet. De som kommer til gården skal opparbeide seg kompetanse som de kan ta med seg videre i livet i forhold til bl.a. daglig arbeid, matlaging, renhold, økonomi og teamarbeid.

Målet er at de som flytter ut skal ha egen bolig og jobb. Målsettingen for driften av gården er at den skal finansieres av inntektene som skapes gjennom arbeidet der. 

DrammensGården vil drive etter modell av San Patrignano i Italia, Basta i Sverige og ikke minst etter modellen som Jegersberg Gård i Kristiansand har utviklet.

Gården skal drive rehabilitering etter fire virkningsfulle elementer: Tid, Mentor, Fellesskap og Kvalifisering. 
 

Mari Tandberg er tilsatt som prosjektleder for DrammensGården.

Tiden er moden, alle forberedelser er gjennomført og gården står klar til å motta sine første beboere nå i høst. Noen av disse beboerne vil sannsynligvis overføres direkte fra Jegersberg Gård hvor de da er kvalifisert som mentorer gjennom plasser Drammen kommune har kjøpt og betalt med tanke på denne satsingen.

Vi i de lokale brukerorganisasjonene står klare til å tilby våre tjenester og vår støtte til dette.
Vi representerer en rekke ettervern- og aktivitetstilbud, samtale- og selvhjelpsgrupper og selvfølgelig brukerne selv. Våre tilbud og aktiviteter er åpne og tilgjengelige for alle, uten henvisning. De er helt gratis og basert på frivillighet, erfaringskompetanse og faglighet. Man kan delta, utvikle seg, få en rolle og et ansvar og etterhvert verv og stillinger. Det er sånn vi selv har gjort det. Det er det vi lærer andre. Og det er sånn vi vokser.

Vi vil til slutt benytte anledningen til å rose Drammen kommune for arbeidet som er gjort den seneste tiden i psykisk heøse og rus generelt og ved aktivitetssenteret Energihuset spesielt. Ved å fokusere på det friske og de menneskelige ressursene, inkludere brukerne i avgjørelser og utvikling, viser dere at brukermedvirknings-prinsippet ivaretas og verdsettes. Gjennom å opprette flere stillinger og ansette erfaringskonsulenter gir dere tjenesten et løft og en styrke som kommer våre brukere til gode. Kvaliteten på tjenestene kommunen tilbyr øker i takt med tiden og i tråd med behovene. Det er i våre øyne en veldig bra ting.

Vi kan bli bedre på samhandling. Så denne appellen kan også anses som vår måte til å melde oss på og tilby våre tjenester og vårt samarbeid. Vi er her. Vi vokser. Vi er tilgjengelig. Bruk oss mer.
Det frivillige feltet, brukerorganisasjonene og de brukerstyrte aktivitets- og ettervernstilbudene er kommet for å bli. Vi har masse kompetanse og ressurser å tilføre.