I 2018 skrev Svelviksposten saken om gårds- og grunneier Sverre Isaksen, som hadde sagt opp leieavtalen med kommunen om lysløypetraseen oppe på Ebbestad. En av årsakene var utestående betaling fra kommunen.

– Kommunen skal betale en symbolsk årlig avgift på 1.500 kroner for området til lysløype. Den har de aldri betalt i årene jeg har hatt eiendommen. Jeg sier opp leieavtalen nå for å gi kommunen en vekker om at de må forholde seg til leieavtalen de har, sa Isaksen til Svelviksposten for fire år siden.

Tidligere driftssjef i vei, park og friluftslivsforvaltning i gamle Svelvik kommune, Ivar Pettersen, bekreftet overfor Svelviksposten at Svelvik kommune ikke hadde betalt leieavtalen.

– Vi skal gjøre opp for oss, var svaret fra Pettersen i begynnelsen av 2018.

Det har de enda ikke gjort.

En prinsippsak

Da den tidligere politimannen kjøpte Søndre Ebbestad gård overtok han tinglysningsavtaler datert fra 90-tallet og helt tilbake til 70-tallet. Isaksen ble grunneier og kommunen var leietaker. Det hadde vært mye enklere og vært foruten, forteller han til Svelviksposten.

– Det er ikke snakk om noen summer sånn sett. Det er mer en prinsippsak, med tanke på at kommunen ikke virker interessert i å ha et samspill med grunneier i det hele tatt.

I leieavtalen fra 1990, som ble tinglyst i 1993, står det oppført, som nevnt, en sum på 1.500 kroner, som ble fastsatt til en årlig leie. Beløpet skulle justeres etter hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen, men det spesifiseres ikke hvordan eller når denne betalingen skulle foregå.

Noe det fremdeles heller ikke gjør, ettersom ingen modifisert avtale har kommet på plass.

– Det som forundrer meg er at vi gjorde Svelvik kommune oppmerksom på dette i 2017, da vi overtok, men det skjedde jo ingenting for det. Men nok er nok. En gang så må man si ifra, understreker Isaksen.

Tidligere avtaler

Det er ikke bare leieavtalen om lysløypa Sverre og Irene Isaksen overtok etter at de kjøpte eiendommen i 2017. Den tidligere eieren av gården inngikk en avtale med Svelvik kommune om retten til å ta i bruk grunn for første gang i 1972.

Denne avtalen ble annullert til fordel for den nye kontrakten som ble inngått fire år senere i 1976, med samme tidligere grunneier. I denne avtalen står det blant annet:

«Undertegnede eier (...) gir Svelvik kommune rett til å anlegge, reparere og vedlikeholde vannledning ved pumpehus ved Klippa på eiendommen. Tinglysning skal skje for kommunens regning.»


I 1979 får den tidligere overenskomsten i alt fire tillegg, blant annet:

«Retten til å utvide til å gjelde anlegg og drift av nytt og større pumpeanlegg med overbygg.»

Det står også:

«Den opprinnelige overenskomsten inneholdt ingen bestemmelse om vederlag. Utvidelsen av rettighetene betinger en årlig leie på 200 kroner.»

I denne avtalen kommer det fram når den årlige leien skal betales, som er forskuddsvis ved årsskiftet hvert år, i motsetning til leieavtalen som gjelder lysløypa fra 1990.

Bare å beklage

I 2020 ble Svelvik kommune en del av storkommunen Drammen, men det er fremdeles Ivar Pettersen som sitter med svarene Svelviksposten har etterspurt. Pettersen fungerer nå som teamkoordinator for natur i avdelingen for anlegg, idrett og natur.

– Hvorfor ble ikke betalingen fulgt opp første gang Sverre Isaksen kommuniserte dette til gamle Svelvik kommune?

– Vi hadde praktisk dialog om ulike ting, men formaliserte ikke dette. Avdelingen vil prioritere å følge opp vår del av avtalen nå, sier Pettersen da han møter Svelviksposten.

Ifølge Pettersen, har kommunesammenslåingen gjort at enkelte ansvarsområder har falt mellom to stoler. Det har gjort at saken ikke har blitt prioritert, men at den vil bli det nå.

– Det er beklagelig at enkelte ting ikke er utført i perioden, men vi ønsker å forbedre oss på dette. Vi har avtalt et møte med Sverre Isaksen den 19. april og da skal også vann- og avløp være med, sier Pettersen.

– Ifølge Isaksen har det vært snakk om et slikt møte i flere år, men at det aldri har skjedd. Hva er din kommentar til det?

– Det er bare å beklage, men det er min skyld at det ikke har kommet noe i stand etter nyttår.

Vil ha en leieavtale

Det er viktig for kommunen å opprettholde en god og konstruktiv dialog med grunneieren, ettersom lysløypa ved gården er et viktig gode og et viktig turområde for mange av innbyggerne, både i Svelvik og Drammen, opplyser rådgiveren til Svelviksposten.

– Sverre Isaksen har sagt opp avtalen. Hvordan vil kommunen gå fram nå?

– Det stemmer at Isaksen har sagt opp avtalen, men jeg ser det som et ledd i å revidere avtalen, sier Pettersen, som håper at en ny leieavtale kan komme på plass når dialogen med grunneieren starter opp.

– Hvorfor tar det så lang tid?

– Det er beklagelig at det har tatt så lang tid. Man har vel ikke prioritert å gå inn i den avtalen, og den er heller ikke tydelig på oppgjørsformen, sier Pettersen.

– Det holder ikke

Ifølge Ivar Pettersen, er det nødvendig å oppdatere avtalen med riktig kontaktinformasjon og andre relevante opplysninger, som må legges til grunn.

Selv om avtalen som foreligger ikke er tydelig i oppgjørsformen på når eller hvordan beløpet skal betales, mener Sverre Isaksen det ikke er en gyldig nok grunn til at verken gamle Svelvik kommune eller Drammen kommune ikke har betalt.

– Har du sendt en faktura eller gitt partene involvert et kontonummer?

– Faktura har jeg aldri sendt, fordi vi ikke var enige om hva som skulle betales. Da måtte jeg ha stukket fingeren i lufta og funnet ut om jeg skulle ta betalt for den perioden eller den perioden. I tillegg skulle det vært indeksregulert i henhold til den opprinnelige tinglysningsavtalen, sier Isaksen.

I tillegg mener han det er for dårlig av kommunen å henvise til manglende faktura og kontonummer når det gjelder tinglyste avtaler mellom det offentlige og en privat grunneier.

– De vet jo hvem grunneieren er. Den unnskyldningen er for spe, så det holder ikke, sier Isaksen, som mener det hadde vært enkel sak for kommunen å oppdrive hvis de hadde prioritert saken.

Svelviksposten henvender seg igjen til Ivar Pettersen.

– Sverre Isaksen mener det er en for tynn unnskyldning for å ikke betale. Har du en kommentar til dette?

– De detaljene skal vi ta på møtet som er satt 19. april. Da skal vi diskutere prosessen videre og detaljene rundt det, svarer Pettersen til avisen.

Gjensidig forståelse

Ivar Pettersen har ikke noe konkret svar på hvor mye det utestående beløpet vil komme på, men er tydelig på at Drammen kommune vil gjøre opp for seg.

Det han derimot kan si er at det utestående beløpet kun vil gjelde fra da ekteparet Isaksen overtok Søndre Ebbestad gård. Det vil si fra og med 2017.

Ifølge Pettersen, har det vært en gjensidig forståelse mellom gamle Svelvik kommune og den tidligere eieren av gården, som har ført til at leieavtalen ikke har blitt betalt på tradisjonelt vis.


Den tidligere eieren hadde et godt samarbeid med Svelvik kommune, får avisen opplyst. Personen det gjelder skal ha gjort mange jobber for Svelvik kommune opp gjennom tiden. Det skal også ha vært mye samhandling og dialog mellom partene.

– Han var i mange år daglig og ukentlig innom kommunaltekniske tjenester både på Brenna og på renseanlegget, og den kontakten førte til at mye ble muntlig avtalt der og da. Han var sånn, og begge parter var tjent med løsningen, forklarer Pettersen.

Det foreligger ingen skriftlig dokumentasjon, som kan bekrefte den gjensidige enigheten Ivar Pettersen henviser til. Han vedgår at dette, sett i etterpåklokskapens lys, er uheldig.

Derimot han mener han likevel at det var løsningsorientert og praktisk.

(Journ.amn.: Svelviksposten kan ikke ettergå de ovennevnte opplysningene som har blitt fremstilt av Drammen kommune, via Ivar Pettersen, ettersom den tidligere grunneieren har gått bort.)