I et innspill fra Drammensregionens Virketerminaler til en ny kommuneplan, ble det foreslått en arealdisponering til havneutbygging i Svelvik (Juve) for tømmertransport. Det er omtalt som Innspill 60.

Drammen kommune har jobbet intensivt med Arealdelen til ny Kommuneplan, og i kommunens vedtak av 12 Des 2022, står følgende, foreslått av SP, og vedtatt 29 mot 28 stemmer. Vedtaket ble gjort med Aps, Sps, SVs og MDGs stemmer, pluss en stemme fra V (representant Wengen).

Vedtaket lyder; «Område 60 innarbeides-unntatt er næring som omhandler tømmerhavn og tungtransport».

Kommunen har basert på dette vedtaket, utarbeidet en konsekvensutredning, en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) og en trafikkanalyse. Det store paradoks er at disse analyser er gjort uten at man har tatt høyde for noen trafikkøkning, og i trafikkanalysen gjenfinnes ikke konsekvenser for Svelvikveien. Det er oppsiktsvekkende.

Det står simpelthen ikke til troende, at et område på 30-50 mål - med en kailengde på 2-300 meter, slik det er foreslått av Drammens Virketerminaler A/S, ikke skal få noen konsekvens for trafikken på en antikvarisk Svelvikvei.

Publikum inviteres med andre ord til en høringsrunde basert på hva arealet som avsettes IKKE skal brukes til! Det er intet mindre enn originalt nyskapende, men totalt logisk uforståelig.

I Statens retningslinjer for slik planlegging legges følgende til grunn: «En konsekvensutredning skal gi en tilfredsstillende redegjørelse for planforslagets virkninger for miljø og samfunn. Den skal gjøre det mulig for høringsinstanser og befolkningen generelt å vurdere kvaliteten på beslutningsgrunnlaget. Den skal være faktabasert, pålitelig og objektiv, slik at den har legitimitet som grunnlag for videre avveininger og beslutning.»

Det står simpelthen ikke til troende, at et område på 30–50 mål med en kailengde på 2–300 meter, slik det er foreslått av Drammens Virketerminaler A/S, ikke skal føre til en konsekvens for trafikk på en antikvarisk Svelvikvei. Hva skal man egentlig investere et uhørt antall millioner for?

Man må selvsagt definere og spesifisere formålet med utbyggingen til et detaljnivå, som ikke begrenses til å definere hva utbyggingen IKKE skal omfatte, men derimot definere hva virksomheten faktisk SKAL omfatte. Formålet må som et minimum beskrive hvilke typer gods og hvilke volumer som planlegges lagret, transportert til og fra, og håndteres på kaiområdet.

Særlig interessant er Aps synspunkter, som på sitt nylige årsmøte gikk imot en tømmerterminal på Juve. Hvorfor de da vedtar et innspill om Arealdisponering til et ukjent kai-relatert formål, er ulogisk og forunderlig.

Deretter er man i posisjon til å forfatte en relevant konsekvensutredning, ROS analyse og ikke minst en trafikkanalyse. Den siste er viktigst av alt, fordi dette ikke egentlig et lokaliseringsspørsmål, men et samferdselsspørsmål. Gjennom en slik analyse avklares et kostnadsbilde for nødvendig veiutbygging, og gitt et slikt kostnadsbilde kan arealdisponeringen bli irrelevant.

Nå har man satt vognen foran hesten, og begynt med en arealdisponering uten de nødvendige inngangsverdier.

Som innbygger er det nødvendig å avkreve det politiske flertall (AP, SP, SV, MDG og V) en klargjøring, om hvorfor de ikke krever innsikt i hva formålet med utbyggingen skal være, før planen sendes på høring.

Samtidig bør de ta inn over seg det demokratiske paradoks, at allmennheten umulig kan mene noe fornuftig om ting de ikke kjenner konsekvensene av. Og det kan heller ikke politikerne. Særlig interessant er Aps synspunkter, som på sitt nylige årsmøte gikk imot en tømmerterminal på Juve. Hvorfor de da vedtar et innspill om Arealdisponering til et ukjent kai-relatert formål, er ulogisk og forunderlig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, og fylkesråden for samferdsel i Viken, Hr. Olav Skinnes bør likeledes stille seg spørsmål om de har fått et tilstrekkelig godt grunnlag å planlegge videre på, og om den demokratiske prosess er god.

Svaret synes gitt, men en forklaring bør vi alle få. Om grunnlaget ikke gir svar, kan innspill 60 umulig ha livets rett i Arealplanen.

Dette er en glimrende anledning til å få demonstrert at politikere tross alt har lært noe av Fosen-saken, selv om Svelviks befolkning ikke nødvendigvis er urinnvånere.

I 2019 ble det enstemmig nei – dette sier kommunestyrerepresentantene om tømmerterminalen nå

Politisk tungetale fra Høyre om tømmer

«Alle vil ha tømmer, men ingen vil ha tømmerhavn»

Kampen mot tømmerterminal kanikke avblåses

– Juve er det perfekte stedet for en tømmerterminal

– Nei til etablering av ny tømmerterminal på Juve

Tømmeralarmen bør gå i Svelvik!